Lär dig mer om bitcoin i: Bitcoinhandboken


Vinst/Förlust

+2 011 728kr

Procentuell förändring

+113,85%

Antal bitcoin

5,586655

Köpesumma

1 767 000kr

Totalsumma:

3 778 728kr


Uppkomst av sida:

Den 21 januari 2022 skickade Björn Tisjö in en motion till Alvesta kommunfullmäktige (diarienummer 2022-00044) med förslaget att kommunen skulle köpa bitcoin till sina långsiktiga reserver för att diversifiera befintliga fonder och aktier. Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 22 mars och skickades därefter på utredning. Den 22 november 2022 har kommunfullmäktige beslutat om motionen ska bifallas eller avslås. Utfallet blev avslås. Siffrorna ovan beskriver utvecklingen av fiktivt investerade pengar utifrån motionens förslag.

Förslagen i motionen var:

  • att för minst 1 % av kommunens resultat köpa bitcoin årligen, fördelat med 1/12 per månad.
  • att de bitcoin som köps inte skall säljas vid eventuell värdeökning utan kommunens avsikt med investeringen är att det är en långsiktig strategisk åtgärd som skall skydda mot inflation och ge framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen.
  • att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala tillgångar inför framtiden.